Онлайн сўровнома

Сайтимизда қандай мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Обуна бўлиш

Маколалар

Эмитентнинг 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎“Aviasozlar dehqon bozori” aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

‎‎‎‎‎‎“AVIASOZLAR DEHQON BOZORI” AJ

Биржа тикерининг номи:

-

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Яшнобод тум, Бешариқ кўчаси 1

Почта манзили:

индекс 100204, Тошкент шаҳри, Яшнободтумани, Бешариқ кўчаси 1

Электрон почта манзили:

Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

Расмий веб-сайти:

http://aviasozlar-bozori.uz

3.

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

Ўз Рес. Миллий банки Яшнобод тумани филиали

Ҳисоб рақами:

2020 8000 7039 8318 5001

МФО:

00847

4.

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги22.07.1999 № 1226

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

202788871

давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:

МШТ:

1006

КТУТ:

17249368

ХХТУТ:

71270

МҲОБТ:

1726290

5.

ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ

 

якуний

бошланғич

Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти:

0,3

0.10

 

Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти:

0.64

1.0

Мутлақ ликвидлилик коэффициенти:

0.04

0.20

Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти:

0.13

1.25

6.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ

Оддий акциялар бўйича

бир дона акцияга сўмда:

 

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

 

Имтиёзли акциялар бўйича

бир дона акцияга сўмда:

 

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича

бир дона қимматли қоғозга сўмда:

 

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда:

 

7.

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК

Оддий акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

Имтиёзли акциялар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

8.

МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Ўзгариш санаси

Ф.И.Ш.

Лавозими

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи

Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)

қарор қабул қилинган сана

вазифага киришиш санаси

 

2017 йил 30май

2017 йил 30 май

Насиржанов Эркин Иномжанович

Директор

Кузатув кенгаши

сайланган

9.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи:

 

Қимматли қоғознинг тури:

 

Қимматли қоғозларнинг сони:

 

Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати:

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси:

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами:

 

Жойлаштириш шакли:

 

Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:

 

Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:

 

10.

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи:

Қимматли қоғознинг тури:

Қимматли қоғозларнинг сони:

Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати:

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси:

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами:

Жойлаштириш шакли:

Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:

Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР

Муҳим факт номи

Муҳим факт рақами

Муҳим факт юз берган сана

Муҳим факт эълон қилинган сана

1

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

06

11 апрел 2016

19 апрел 2016

2

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

06

11 октябр 2016

16 октябр 2016

3

Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар

08

11 апрел 2016

19 апрел 2016

4

Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар

08

26 август 2016

26 август 2016

5

Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар

08

30 декабр 2016

07 январ 2017

6

Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш

28

27 июн 2016

27 июн 2016

7

Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар

36

19 апрел 2016

19 апрел 2016

11.шу

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

Бошлангич киймат

010

8 024 872.5

8 379 406.5

Эскириш суммаси

011

1 045 455.8

1 224 567.0

Колдик киймат

012

6 979 416.7

7 154 839.5

Узок муддатли инвестициялар

030

11 807.5

11 807.5

Кимматли когозлар

040

4 307.5

4 307.5

1 булим буйича жами

130

6 991 224.2

7 166 647.0

Товар-моддий захиралари жами

140

203 044.1

39 874.6

Ишлаб чикариш захиралари

150

24 923.1

39 874.6

Товарлар

180

178 121.0

 

Келгуси давр харажатлари

190

270.0

474.0

Кечиктирилган харажатлар

200

0.0

0.0

Дебиторлар

210

1 327 032.8

1 524 985.7

Шундан: муддати ўтган

211

113 476.1

135 996.6

Ходимларга берилган бунаклар

250

 

0.0

Мол етказиб берувчига бунаклар

260

81 524.5

128 466.4

Бюджетга солиқ вава еғимлар бўйича бунак тўловлари

270

70 581.2

 
 

300

329 925.0

62 740.3

Бошка дебиторлик карзлари

310

845 002.1

1 333 779.0

Пул маблаглари

320

6 414.7

11 042.3

Кассадаги пул маблағлари

330

326.8

 

Хисоблаш счетидаги пул маблаглари

340

5 494.9

8 804.4

Бошка пул маблаглари

360

593.0

2 237.9

Қисқа муддатли инвестициялар

370

25 000.0

25 000.0

2 булим буйича жами

390

1 561 761.6

1 601 376.6

Баланс активи буйича жами

400

8 552 985.8

8 768 023.6

Устав капитали

410

1 080 000.0

1 080 000.0

Резерв капитали

430

3 090 175.2

3 374 933.6

Таксимланмаган фойда

450

-1 192 357.8

-1 173 625.7

1 булим буйича жами

480

2 977 817.4

3 281 307.9

Жорий мажбуриятлар

600

5 575 168.4

5 486 715.7

Шу жумладан кредиторлик карзлари

601

5 244 248.4

5 486 715.7

Мол етказиб берувчилар

610

929 528.3

1 320 895.4

Шуъба ва карам жамиятларга карз

630

167 203.5

144 611.2

Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар

650

1 951 848.6

1 950 474.9

Бюджетга туловлар буйича карз

680

1 803 540.3

1 710 986.0

Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз

700

320 114.7

214 907.3

Таъсисчиларга булган карзлар

710

308.0

308.0

Мехнатга хак тулаш буйича карзбошка кредиторлик карзлар

720

71 705.0

144 532.9

2 булим буйича жами

770

5 575 168.4

5 486 715.7

Баланс пассиви буйича жами

780

8 552 985.8

8 768 023.6

       

11.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
(минг сўмда)

 

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ўтган йилнинг шу даврида

Ҳисобот даврида

Даромадлар (фойда)

Харажатлар       (зарарлар)

Даромадлар     (фойда)

харажатлар    (зарарлар)

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан тушган соф тушум

010

2 167 148.0

х

2 184 945.9

х

Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг тан нархи

020

х

366 108.1

х

261 960.7

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)

030

1 801 039.9

 

1 922 985.2

 

Давр харажатлари жами

040

х

1 807 414.1

х

1 693 616.6

Сотиш харажатлари

050

х

25 251.3

х

9 060.0

Маъмурий харажатлар

060

х

1 782 162.8

х

1 684 556.6

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари (зарари)

090

0.0

х

0.0

х

Асосий фаолиятнинг фойдаси

100

 

6 374.2

229 368.6

 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами

110

2 352 737.3

х

2 159 294.8

х

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

160

2 352 737.3

х

2 159 294.8

х

Умумхўжалик фаолиятнинг фойда (зарар)

220

2 346 363.1

х

2 388 663.4

х

Даромад (фойда) солиғи

240

2 346 363.1

х

2 388 663.4

х

Фойда бошқа солиқлар ва йиғимлар

260

х

2 370 321.5

х

2 369 931.3

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари)

270

 

23 958.4

18 732.1

 

11.

БАНКЛАР УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ

Кўрсаткичлар номи

Минг сўмда

     

12.


БАНКЛАР УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ

Кўрсаткичлар номи

Минг сўмда

     

13.


АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Аудиторлик ташкилотининг номи:

«NAZORAT-AUDIT» аудиторлик ташкилоти

Лицензия берилган сана:

2008 йил 28 июл

Лицензия рақами:

00067

Хулоса тури:

Ижобий

Аудиторлик хулосаси берилган сана:

2017 йил 17 май

Аудиторлик хулосасининг рақами:

 

Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:

Обидов Хокимхон Бузурукович

Аудиторлик хулосасининг нусхаси:

 

14.

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи)

1

       

15.


ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

Битим тузилган сана

Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Битим предмети

Суммаси

Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи

Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи

             

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)

Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи

Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси

Асос (лар) содир этилган сана

1

Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти

Ўзбекистон, 100000,Ташкент ш, Миробод район, проспект А.Темур 3

Акциядорлар умумий йиғилиши

1999-09-02

2

Тиллашайхов Ҳожиакбар Камолиддинович

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2017-06-28

3

Хакимов Рауф Арипович

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2013-05-20

4

Иброхимов Тулкин Сабитович

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2016-11-04

5

Камолов Толмас Каримович

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2007-12-04

6

Саидахмедов Окил Акбарович

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2017-06-28

7

Мирзадияров Сардор Закиржанович

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-04-01

8

Хусаинов Жамшид Зайнутдинович

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2016-11-04

9

Насиржанов Эркин Иномжанович

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2017-05-30

10

"ELGA XIZMAT AVIASOZLAR" масъулияти чекланган жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2011-02-23

11

"AVIASOZLAR ELGA XIZMAT BARAKA" масъулияти чекланган жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2014-11-24

12

“Askiya dehqon bozori” акциядорлик жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

13

“Mirobod dehqon bozori” акциядорлик жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

14

“Oloy dehqon bozori” акциядорлик жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

15

“Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” акциядорлик жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

16

“Sirg’ali dehqon bozori” акциядорлик жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

17

“Farхod dehqon bozori” акциядорлик жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

18

“Eski-juva dehqon bozori” акциядорлик жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

19

“Yunusobod dehqon bozori” акциядорлик жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

20

“Chilonzor buyum savdo kompleksi” акциядорлик жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

21

“Parkent universal savdo kompleksi” акциядорлик жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

22

“Beshqo'rg'on savdo kompleksi” масъулияти чекланган жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

23

“Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar sergeli bozori” масъулияти чекланган жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

24

“Bek to’pi savdo kompleksi” масъулияти чекланган жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

25

“Yangiobod ixtisoslashgan bozori” масъулияти чекланган жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

26

“O’rikzor savdo kompleksi”  масъулияти чекланган жамияти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

27

“Toshkent oziq-ovqat zaxirasi” давлат ташкилоти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06

28

“Пойтахт – Агро” давлат ташкилоти

Ўзбекистон Тошкент ш.

Акциядорлар умумий йиғилиши

2015-10-06